NASZA HISTORIA

„Polska Macierz Szkolna , jako organizacja oświatowa została powołana do życia i działalności przez wielkiego Noblistę, pisarza i działacza społecznego Henryka Sienkiewicza w 1905 roku, w Warszawie, w celach niesienia oświaty do szerokich mas ludności, mając za zadanie zachowanie języka ojczystego i edukacji w okresie zaborów i panującego reżimu, ukierunkowanego na wynarodowienie, asymilację i zniewolenie Narodu Polskiego.

Szczycimy się tym, że wiele zapoczątkowanych przez nas imprez programowych przeniosło się na szczebel szkolny i rejonowy…
Za każdą imprezą, za każdym działaniem stoją nauczyciele, dyrektorzy szkół, kierownicy i wychowawcy przedszkoli, młodzież szkolna, rodzice i zwykli ludzie, którzy poświęcili się na rzecz zachowania i rozwoju szkolnictwa polskiego na Litwie. Im wszystkim składamy nasze wyrazy uznania i podziękowania.

Działania Macierzy przez wiele lat były poparte owocnie prowadzoną współpracą z wieloma ośrodkami metodycznymi w Polsce: Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie, CEN w Gdańsku oraz Rada Miasta Gdańsk, organizacjami i fundacjami, stowarzyszeniami :Zarządem Krajowym i oddziałami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacją Semper Polonia, Fundacją im.T.Goniewicza w Lublinie, Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej( Gdańsk, Warszawa, Łódź, Toruń), Towarzystwem Miłośników Wilna i Grodna, Komitetem Polonii Amerykańskiej w Los Angeles. Szkolnictwo polskie doświadczyło wiele różnorodnej i wszechstronnej pomocy od rządu, senatu i sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.”

Józef Kwiatkowski
Prezes
Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”